LEGAL

 1. INTERPRETATIE

 

 • Begrippen:

Onderstaande begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:

Werkdag: alle dagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

Voorwaarden: deze standaard verkoopvoorwaarden, zoals in dit document beschreven, die van tijd tot tijd schriftelijk gewijzigd kunnen worden.

Verkoopovereenkomst: de verkoopovereenkomst tussen Leverancier en Klant betreffende de koop en verkoop van Producten, bestaande uit de Bestelling en deze Voorwaarden.

Klant: de persoon die of het bedrijf dat een bestelling plaatst voor het kopen van Producten van Leverancier.

Producten: de producten (waaronder deelleveringen of een deel van de producten) die worden beschreven in een Verkoopovereenkomst tussen Leverancier en Klant en die Leverancier dient te leveren in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst.

Bestelling: de bestelling van Producten, die door Klant bij Leverancier dient te worden geplaatst door middel van een door Klant en Leverancier ondertekend bestelformulier.

Specificatie: specificaties van de Producten, waaronder een beschrijving van de Producten zelf en de kwaliteit daarvan, zoals schriftelijk door Klant en Leverancier in de Verkoopovereenkomst overeengekomen.

Leverancier: Meatless Farm Group B.V kantoorhoudende te Prinsengracht 583-V, 1016 HT Amsterdam.

 1. GRONDSLAG VAN VERKOOPOVEREENKOMST

2.1 Leverancier verkoopt en Klant koopt de Producten in overeenstemming met de Verkoopovereenkomst die door partijen is aanvaard en waarbij andere voorwaarden zijn uitgesloten. Afwijkingen van de Verkoopovereenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

2.2 Middels de Verkoopovereenkomst aanvaardt Klant dat hij de Producten in overeenstemming met de Voorwaarden en de Bestelling koopt.

 1. PRODUCTEN

3.1 De Producten hebben de in de Bestelling beschreven Specificaties.

3.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om de Specificaties van de Producten te wijzigen, indien dit vereist is op grond van toepasselijke in de wet of door regelgevende instanties opgelegde eisen.

 1. LEVERING

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Bestelling, worden de Producten door Leverancier “Delivered Duty Paid” (DDP) geleverd conform Incoterms 2020 op de in de Bestelling vermelde locatie of op een andere tussen partijen schriftelijk overeengekomen locatie. De kosten voor het verpakken van de Producten en voor het regelen van de levering van de Producten op de met Klant overeengekomen locatie zijn voor rekening van Leverancier.

4.2 Vermelde leveringsdata zijn slechts een schatting. Het tijdstip van levering is geen fatale termijn.

4.3 Vertragingen in de levering van een Bestelling geven Klant niet het recht om: (i) te weigeren de Bestelling in ontvangst te nemen; (ii) schadevergoeding te vorderen; of (iii) de Verkoopovereenkomst te beëindigen. Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig leveren van een Bestelling, indien dit het gevolg is van het feit dat Klant niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst heeft voldaan.

4.4 Leverancier heeft het recht om de bestelde Producten in delen te leveren.

 1. KWALITEIT

5.1 Leverancier garandeert dat de aan Klant op grond van de Verkoopovereenkomst geleverde Producten (i) in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving daarvan en de toepasselijke Specificaties; en (ii) van toereikende kwaliteit zijn.

5.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor het feit dat de Producten niet voldoen aan de in artikel 5.1 genoemde garantie, indien: (i) Klant de Producten gebruikt nadat hij Leverancier in kennis heeft gesteld in overeenstemming met artikel 5.2; (ii) het gebrek is ontstaan omdat Klant de door Leverancier verstrekte opslag-, gebruiks- en onderhoudsinstructies van de Producten niet heeft opgevolgd of (indien geen instructies zijn verstrekt) omdat Klant zich bij de opslag, het gebruik en het onderhoud van de Producten niet heeft gehouden aan de in de sector gangbare praktijken; (ii) het gebrek is ontstaan doordat Leverancier door Klant aangeleverde Specificaties heeft toegepast; (iii) Klant de vormgeving, constructie of Specificaties van de Producten heeft gewijzigd of aangevuld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier; (iv) het gebrek is ontstaan als gevolg van moedwillige beschadiging, nalatigheid of abnormale opslagomstandigheden of abnormaal gebruik; of (v) de Producten afwijken van de beschrijving of Specificaties daarvan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ze in overeenstemming te brengen met in de wet of door een regelgevende instantie opgelegde eisen.

5.3 Na ontvangst van de Producten dient Klant de Producten op gebreken te controleren. Gebreken dienen binnen tien (10) Werkdagen na levering aan Leverancier te worden gemeld. Indien Klant de Producten weigert, heeft Leverancier de keuze om de gebrekkige/niet-conforme Producten te vervangen of de prijs van de gebrekkige/niet-conforme Producten terug te betalen. Wanneer dit eenmaal gedaan is, is Leverancier niet verder aansprakelijk jegens Klant voor geweigerde Producten die niet voldoen aan artikel 5.1 en/of artikel 5.2.

5.4 Indien Klant op grond van een verzoek of richtlijn van een overheids- of regelgevende instantie of een rechterlijk bevel genoodzaakt is om de Producten uit de handel te nemen (Kennisgeving van Terugroeping), dient hij Leverancier hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en een kopie van de Kennisgeving van Terugroeping bij te sluiten.

5.5 Tenzij bij wet vereist, mag Klant geen Producten terugroepen of uit de handel nemen zonder de schriftelijke goedkeuring van Leverancier en dan alleen in strikte overeenstemming met de door Leverancier gegeven schriftelijke instructies voor het uit de handel nemen van de Producten.

 1. EIGENDOM EN RISICO

6.1 Het risico op en de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van de Producten gaat over op Klant na levering in overeenstemming met artikel 4 hierboven.

6.2 De eigendom op de Producten gaat pas op Klant over nadat Leverancier de volledige betaling (contant of in vrij beschikbare gelden) voor de Producten heeft ontvangen.

6.3 Klant mag de Producten uitsluitend binnen zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of gebruiken voordat Leverancier de betaling van de Producten heeft ontvangen.

 1. PRIJS EN BETALING

7.1 De prijs van de Producten is de prijs die in de Verkoopovereenkomst wordt genoemd.

7.2 De prijs van de Producten is exclusief omzetbelasting. Indien van toepassing is Klant tevens gehouden tot betaling aan Leverancier van omzetbelasting die verschuldigd is over de levering van de Producten en wel tegen het geldende tarief.

7.3 Klant dient elke door Leverancier ingediende factuur volledig en in vrij beschikbare gelden te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar het schriftelijk door Leverancier opgegeven bankrekeningnummer en de betalingstermijn is een fatale termijn.

7.4 Indien Klant een uit hoofde van de Verkoopovereenkomst aan Leverancier verschuldigd bedrag niet voor de uiterste betaaldatum betaalt, dan is Klant vanaf de uiterste betaaldatum over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd die geldt voor commerciële transacties plus 6% totdat het achterstallige bedrag is betaald, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige rechtsmiddelen van Leverancier.

7.5 Alle uit hoofde van de Verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen dienen volledig door Klant te worden betaald, zonder verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding, uitgezonderd indien wettelijk vereist. Leverancier mag te allen tijde bedragen die Klant aan hem verschuldigd is verrekenen met bedragen die Leverancier aan Klant verschuldigd is, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige rechten of rechtsmiddelen van Leverancier.

 1. AANSPRAKELIJKHEID & VRIJWARING

8.1 Met inachtneming van de vereisten in artikel 8.2 vrijwaart Leverancier Klant tegen elke aansprakelijkheid en alle (on)kosten, schade en verliezen die door Klant worden gemaakt of geleden als gevolg van of in verband met een vordering die tegen Klant is ingesteld wegens een daadwerkelijke of beweerde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde die het gevolg is van of verband houdt met de levering of het gebruik van de Producten.

 • Indien een derde een vordering tegen Klant instelt of kennisgeving doet van zijn intentie om een vordering tegen Klant in te stellen en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vordering waarschijnlijk aanleiding geeft tot aansprakelijkheid onder de in artikel 8.1 van de Voorwaarden neergelegde vrijwaring (Vordering), zal Klant: (i) Leverancier zo snel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de Vordering en daarbij de aard van de Vordering redelijk gedetailleerd beschrijven; (ii) geen aansprakelijkheid erkennen en geen afspraak maken of compromis sluiten met betrekking tot de Vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier; (iii) Leverancier en/of zijn professionele adviseurs op redelijke tijden (met voorafgaande kennisgeving) toegang verschaffen tot zijn bedrijfsgebouw en zijn functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of adviseurs en tot relevante activa, boeken, documenten en bescheiden waarover Klant zeggenschap heeft, zodat Leverancier en/of zijn professionele adviseurs deze kunnen onderzoeken en/of daar kopieën van kunnen maken (voor rekening van Leverancier) om de Vordering te beoordelen; en (iv) geacht worden Leverancier de exclusieve bevoegdheid te hebben gegeven om de Vordering te voorkomen, te betwisten, daarvoor een compromis te sluiten of zich daartegen te verweren.
 • Niets in dit artikel 8 doet afbreuk aan de wettelijke verplichting van Klant om een verlies te beperken dat hij kan lijden als gevolg van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een vordering op grond van de in artikel 8.1 neergelegde vrijwaring.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel 8 zijn van toepassing op elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Verkoopovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), een onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins.
 • Geen der partijen mag voordeel hebben van de in dit artikel beschreven beperkingen en uitzonderingen ten aanzien van aansprakelijkheid die voortvloeit uit moedwillig verzuim of grove nalatigheid aan de zijde van de desbetreffende partij.
 • Niets in dit artikel 8 doet afbreuk aan betalingsverplichtingen van Klant op grond van de Verkoopovereenkomst.
 • Met inachtneming van artikel 8.5 en artikel 8.7 is de totale aansprakelijkheid van Leverancier jegens Klant nooit meer dan de totale koopprijs van de in de Bestelling vermelde Producten.

8.9 Met inachtneming van artikel 8.5 en artikel 8.7 worden de volgende soorten verliezen volledig uitgesloten: winstderving; omzetderving; afname van het aantal gesloten (verkoop)overeenkomsten; lagere besparingen dan verwacht; afgenomen gebruik of corruptie van software, data of informatie; reputatieverlies of -schade; en/of indirecte of gevolgschade. Leverancier is in geen geval jegens Klant aansprakelijk voor winstderving of indirecte of gevolgschade die het gevolg is van of verband houdt met de Verkoopovereenkomst, noch op grond van de Verkoopovereenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), niet-nakoming van wettelijke plichten noch anderszins.

8.10 Artikel 8 blijft van kracht na beëindiging van de Verkoopovereenkomst.

 

 

 1. BEËINDIGING

9.1 Zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen mag, Leverancier de Verkoopovereenkomst met onmiddellijke ingang middels schriftelijke kennisgeving aan Klant beëindigen, indien: (i) Klant wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Verkoopovereenkomst en, indien nakoming mogelijk is, niet alsnog nakomt binnen dertig (30) dagen nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld; (ii) Klant herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van voorwaarden in de Verkoopovereenkomst en wel op zodanige wijze dat daaruit de gerechtvaardigde conclusie mag worden getrokken dat zijn gedrag onverenigbaar is met zijn intentie of vermogen om de voorwaarden in de Verkoopovereenkomst na te komen; (iii) Klant onder bewind wordt gesteld, aan Klant surseance van betaling wordt verleend, Klant een schikking of regeling treft met zijn schuldeisers (uitgezonderd in het kader van een solvente reorganisatie), Klant wordt ontbonden (ongeacht of dit vrijwillig of op grond van een rechterlijk bevel plaatsvindt), een curator wordt benoemd om de activa van Klant of een deel daarvan te beheren of Klant zijn onderneming staakt of, indien dit in een ander rechtsgebied plaatsvindt, een daarmee vergelijkbare procedure in het desbetreffende rechtsgebied plaatsvindt met betrekking tot Klant; (iv) Klant zijn onderneming of een aanzienlijk deel daarvan opschort, dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken; (v) de financiële positie van Klant dermate verslechtert dat het vermogen van Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst na te komen naar de mening van Leverancier in het gedrang is gekomen; of (vi) Klant verzuimt een uit hoofde van de Verkoopovereenkomst verschuldigd bedrag op de uiterste betaaldatum te betalen en niet alsnog betaalt binnen veertien (14) dagen nadat Klant daartoe schriftelijk is aangemaand.

9.2 Zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen, mag Leverancier de levering van de Producten uit hoofde van de Verkoopovereenkomst opschorten, indien een van de in artikel 9.1 genoemde gevallen zich voordoet bij Klant of Leverancier redelijkerwijs van mening is dat een van die gevallen zich binnenkort voordoet bij Klant of indien Klant verzuimt een uit hoofde van de Verkoopovereenkomst verschuldigd bedrag te betalen voor de uiterste betaaldatum.

9.3 Wanneer de Verkoopovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, dient Klant alle uitstaande en onbetaalde facturen van Leverancier en daarover verschuldigde rente onmiddellijk te voldoen en zal Leverancier een factuur indienen voor geleverde Producten waarvoor nog geen factuur is ingediend en zal Klant deze factuur onmiddellijk na ontvangst betalen.

9.4 Wanneer de Verkoopovereenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, zal elk der partijen onmiddellijk: (i) alle apparatuur, materialen en eigendommen aan de wederpartij teruggeven die de wederpartij aan haar of een lid van haar groep heeft verstrekt in verband met de levering en aankoop van de Producten uit hoofde van de Verkoopovereenkomst; (ii) alle documenten en materialen (en kopieën daarvan) waarin vertrouwelijke informatie van de wederpartij is opgenomen aan de wederpartij teruggeven en de Intellectuele Eigendom niet langer gebruiken; (iii) alle vertrouwelijke informatie van de wederpartij van haar computersystemen wissen; en (iv) op verzoek schriftelijk aan de wederpartij verklaren dat zij heeft voldaan een de in dit artikel 9.4 neergelegde eisen.

9.5 Beëindiging van de Verkoopovereenkomst op welke grond dan ook doet geen afbreuk aan de rechten, rechtsmiddelen, en (aansprakelijkheids)verplichtingen van partijen die tot het moment van beëindiging zijn opgebouwd, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen ten aanzien van een tekortkoming in de nakoming van de Verkoopovereenkomst waarvan sprake was op of voor de datum van beëindiging.

9.6 Bepalingen in de Verkoopovereenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om van kracht te worden of te blijven ten tijde van of na beëindiging van de Verkoopovereenkomst, blijven volledig van kracht.

 1. OVERMACHT
 • Onder een Overmachtsituatie wordt staan ieder situatie waarover een partij in redelijkheid geen macht kan uitoefenen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: overstromingen, droogtes, aardbevingen of andere natuurrampen; epidemieën of pandemieën; een terroristische aanval, burgeroorlog, burgeroproer, oorlog, oorlogsdreiging of oorlogsvoorbereidingen, gewapende conflicten, het opleggen van sancties of embargo’s of het verbreken van diplomatieke betrekkingen; nucleaire, chemische of biologische vervuiling of supersonische schokgolven; door een overheid of publieke instantie vervaardigde wetgeving of genomen maatregelen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het opleggen van export- of importbeperkingen, -quota of -verboden; instorting van gebouwen, brand, ontploffingen of ongelukken; arbeids- of handelsgeschillen, stakingen, industriële acties of werknemersuitsluitingen (uitgezonderd door de partij die zich op dit artikel beroept of ondernemingen in dezelfde groep als die partij); nalatigheid van leveranciers of onderaannemers (uitgezonderd van ondernemingen in dezelfde groep als de partij die zich op dit artikel beroept); onderbrekingen of storingen in de nutsvoorzieningen; en onvoorziene misoogsten van zaden of gewassen of ziektes aan zaden of gewassen.
 • Indien een partij één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst niet kan nakomen vanwege een Overmachtsituatie (Getroffen Partij), schiet de Getroffen Partij niet tekort in de nakoming van de Verkoopovereenkomst en is zij ook anderszins niet aansprakelijk voor niet- of niet-tijdige nakoming van die verplichtingen, mits zij heeft voldaan aan artikel 10.5 en uitgezonderd artikel 10.6. De termijn voor het nakomen van die verplichtingen wordt dienovereenkomstig verlengd.
 • De bijbehorende verplichtingen van de wederpartij worden opgeschort en de termijn waarin deze moeten worden nagekomen wordt verlengd met dezelfde termijn als waarmee de termijn voor nakoming van de verplichtingen van de Getroffen Partij is verlengd.
 • De Getroffen Partij zal: (i) de wederpartij zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk veertien (14) dagen na aanvang van de Overmachtsituatie schriftelijk in kennis stellen van de Overmachtsituatie, de datum waarop de Overmachtsituatie is aangevangen, de waarschijnlijke of mogelijke duur daarvan en de gevolgen daarvan op haar vermogen om één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst na te komen; en (ii) al het redelijke doen om de gevolgen van de Overmachtsituatie voor de nakoming van haar verplichtingen te beperken.
 • Indien de Getroffen Partij vanwege de Overmachtsituatie gedurende een aangesloten periode van meer dan drie (3) maanden niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, kan de partij die niet getroffen is door de Overmachtsituatie de Verkoopovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
 • Geen enkele Overmachtsituatie geeft Klant een excuus of toestemming om haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de Verkoopovereenkomst niet na te komen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Alle offertes en overeenkomsten tussen de partijen worden beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten ((Weens Koopverdrag) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Elk der partijen stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd zijn om uitspraak te doen over geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Verkoopovereenkomst, de inhoud daarvan of de totstandkoming daarvan.

1. INTERPRETACIÓN

1.1 Definiciones:

A los términos que se indican a continuación se les atribuirán las siguientes definiciones:
Día Hábil: día distinto de sábado o domingo, o de un día festivo en los Países Bajos.
Condiciones: las presentes condiciones estándar de venta, plasmadas en este documento, y sus posteriores modificaciones.
Contrato de Venta: el contrato de venta celebrado entre el Proveedor y el Cliente a efectos de la compraventa de los Productos que conforman el Pedido y estas Condiciones.
Cliente: la persona, sociedad o empresa que realiza un pedido para adquirir Productos del Proveedor.
Productos: los productos (incluidas las partes de los mismos) que se establezcan en un Contrato de Venta entre el Proveedor y el Cliente, que el Proveedor debe facilitar conforme al Contrato de Venta.
Pedido: el pedido de los Productos remitido al Proveedor por parte del Cliente, que debe realizarse a través de un formulario de orden de compra firmado por el Cliente y el Proveedor.
Especificaciones: todas y cada una de las especificaciones de los Productos, incluidas las descripciones de su calidad, que se acuerden por escrito entre el Cliente y el Proveedor en el Contrato de Venta.
Proveedor: The Meatless Farm B.V., inscrita en los Países Bajos con el número 77497929 y domicilio social sito en Prinsengracht 583-V, 1016 HT Ámsterdam, Países Bajos.

2. BASE DEL CONTRATO DE VENTA

2.1 El Proveedor deberá vender, y el Cliente comprar, los Productos de conformidad con el Contrato de Venta, que las partes aceptan excluyendo cualesquiera otras condiciones. La desviación de lo estipulado en el Contrato de Venta solo será válida si se acuerda por escrito entre las partes.
2.2 El Contrato de Venta constituye la aceptación de la compra de los Productos por parte del Cliente de conformidad con las condiciones y el Pedido.

3. PRODUCTOS

3.1 Los Productos son los productos con las Especificaciones descritas en el Pedido.
3.2 El Proveedor se reserva el derecho a modificar las Especificaciones de los Productos en caso de ser necesario para cumplir requisitos legislativos o normativos.

4. ENTREGA

4.1 Salvo que se acuerde expresamente lo contrario en el Pedido, la entrega de Productos por parte del Proveedor será “Delivered Duty Paid” (DDP), conforme a los Incoterms 2020 en la ubicación indicada en el Pedido o en cualquier otra ubicación consensuada entre las Partes por escrito en cada momento. El Proveedor es responsable de los costes de embalaje de los Productos y de organizar la entrega de los mismos en el lugar indicado según lo acordado con el Cliente.
4.2 Las fechas de entrega indicadas son de carácter meramente estimativo. La fecha de entrega no será de obligado cumplimiento.
Los retrasos en la entrega de un Pedido no facultarán al Cliente a: (i) rechazar la entrega del Pedido; (ii) solicitar daños y perjuicios; ni (iii) resolver el Contrato de Venta. El Proveedor no asumirá ninguna responsabilidad ante la incapacidad o el retraso a la hora de realizar la entrega de un Pedido que venga provocada por la incapacidad del Cliente de cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato de Venta.
4.4 El Proveedor podrá realizar entregas parciales de los Productos vendidos.

5. CALIDAD

5.1 El Proveedor garantiza que los Productos facilitados al Cliente en virtud del Contrato de Venta serán (i) conformes a su descripción en todos los aspectos sustanciales; y (ii) de una calidad satisfactoria.
5.2 El Proveedor no debe ser responsable de la imposibilidad por parte de los Productos de cumplir la garantía que establece la Cláusula 5.1 en los siguientes casos: (i) El Cliente realiza cualquier uso adicional de los Productos tras avisar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 5.2; (ii) el defecto surge porque el Cliente no ha seguido las instrucciones del Proveedor en cuanto al almacenamiento, el uso y el mantenimiento de los Productos o (si no se han dado instrucciones), porque el Cliente no se haya adherido a las buenas prácticas del sector en relación con los mismos; (ii) el defecto surge con motivo del cumplimiento por parte del Proveedor de las Especificaciones indicadas por el Cliente; (iii) el Cliente realiza cualquier modificación o incorporación al diseño, la construcción o las Especificaciones de los Productos sin el previo consentimiento por escrito del Proveedor; (iv) el defecto surge con motivo de dolo, negligencia, o condiciones de almacenamiento o uso fuera de lo normal; o (v) los Productos difieren de cómo se han descrito en las especificaciones debido a cambios efectuados para garantizar su cumplimiento con los requisitos legislativos o normativos aplicables.
5.3 Una vez recibidos los Productos, el Cliente tendrá la obligación de inspeccionarlos en busca de defectos. Los defectos deben comunicarse al Proveedor en el plazo de diez (10) Días Hábiles tras la entrega. Si el Cliente rechaza los Productos, el Proveedor deberá subsanar la situación optando, a su entera discreción, bien por reemplazar los Productos defectuosos o no conformes, bien por reembolsar el precio de los Productos defectuosos/no conformes, y una vez remediada la situación, el Proveedor no asumirá ninguna responsabilidad más ante el Cliente por los Productos rechazados que incumplan la Cláusula 5.1 o 5.2.
5.4 Si el Cliente es el destinatario al que se dirige una solicitud, un auto de un tribunal, u otra directriz por parte de organismos gubernamentales o reguladores que exijan la retirada de cualquiera de los Productos del Mercado (un Aviso de Retirada), deberá comunicarlo de inmediato al Proveedor por escrito, incorporando una copia del Aviso de Retirada.
5.5 Salvo que la legislación así lo exija, el Cliente no deberá llevar a cabo ninguna retirada sin el consentimiento por escrito del Proveedor, y, una vez lo obtenga, deberá cumplir estrictamente con las instrucciones relativas al proceso de realización de la retirada.

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 El riesgo y la responsabilidad ante las pérdidas o daños de los Productos pasará a ser del Cliente una vez efectuada la entrega de conformidad con la Cláusula 4.
6.2 La titularidad de los Productos no pasará al Cliente hasta que el Proveedor reciba el pago íntegro de los mismos (en efectivo o con fondos compensados).
6.3 El Cliente podrá revender o utilizar los Productos en el transcurso ordinario de su actividad (aunque no en otras circunstancias) antes de que el Proveedor reciba el pago de los mismos.

7. PRECIO Y PAGO

7.1 El Precio de los Productos será el que se indique en el Contrato de Venta.
7.2 El Precio de los Productos no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En su caso, el Cliente también será responsable de abonar al Proveedor importes adicionales con respecto al IVA imputables al suministro de los Productos al tipo en vigor.
7.3 El Cliente deberá abonar cada factura emitida por el Proveedor íntegramente y con fondos compensados, a treinta (30) días fecha factura. El pago se realizará en la cuenta bancaria indicada por el Proveedor por escrito en cada momento, y la fecha de pago será esencial en lo que respecta al Contrato de Venta.
7.4 Si el Cliente no realiza el pago adeudado al Proveedor en virtud del Contrato de Venta antes de la fecha de vencimiento, entonces, sin que ello limite los recursos de que disponga el Proveedor, el Cliente deberá abonar el importe vencido junto con el interés legal del dinero aplicable en los Países Bajos, aplicable a las operaciones mercantiles, más el 6% sobre el importe en mora desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de abono del mismo.
7.5 Todos los importes adeudados en virtud del Contrato de Venta serán pagaderos íntegramente por parte del Cliente, sin compensaciones, contrarreclamaciones, deducciones ni retenciones, salvo las exigidas por ley. El Proveedor podrá, en cualquier momento, sin que ello restrinja otros derechos o recursos de los que disponga, liquidar cualquier importe que le adeude el Cliente con cargo a cualquier importe pagadero por el Proveedor.

8. RESPONSABILIDAD Y EXENCIONES

8.1 Con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 8.2, el Proveedor eximirá al Cliente ante cualesquiera responsabilidades, costes, gastos, daños y pérdidas que haya sufrido o en las que haya incurrido este último derivadas de, o que guarden relación con, las reclamaciones presentadas ante el Cliente motivadas por la infracción o presunta infracción de los derechos de propiedad intelectual de terceros emanantes o vinculadas a la facilitación o el uso de los Productos.
8.2 Si un tercero presenta una reclamación, o comunica su intención de presentar una reclamación que razonablemente se entienda que puede dar lugar al surgimiento de una responsabilidad en virtud de la exención indicada en la Cláusula 8.1 de las Condiciones (la Reclamación), el Cliente deberá: (i) siempre y cuando sea razonablemente posible, comunicar por escrito la Reclamación del Proveedor, concretando la naturaleza de la misma con un nivel de detalle razonable; (ii) abstenerse de admitir su responsabilidad o formalizar acuerdos o compromisos en relación con la Reclamación sin el previo consentimiento por escrito del Proveedor (iii) dar al Proveedor o sus asesores profesionales acceso a horas razonables (siempre que se avise con una antelación razonable) a sus instalaciones y sus directivos, administradores, empleados, agentes, representantes o asesores, así como a cualesquiera activos, cuentas, documentos y registros pertinentes que estén en poder o bajo control del Cliente, para que el Proveedor o sus asesores profesionales puedan analizar o realizar copias (por cuenta del Proveedor) a efectos de valorar la Reclamación; y (iv) considerarse que ha conferido al Proveedor la plena facultad para desistir, litigar, pactar o defenderse en relación con la Reclamación.
8.3 Nada de lo estipulado en la presente Cláusula 8 restringirá ni limitará la obligación legal con carácter general del Cliente de mitigar las pérdidas que pueda sufrir con motivo de acontecimientos que den lugar a reclamaciones de exención conforme a lo dispuesto en la Cláusula 8.1.
8.4 Las restricciones a la responsabilidad que constan en esta Cláusula 8 son de aplicación a cualesquiera responsabilidades derivadas del, o vinculadas al, Contrato de Venta, incluida la responsabilidad contractual, civil (también por negligencia), por declaraciones inexactas, de reparación o de otra naturaleza.
8.5 Ninguna de las partes podrá beneficiarse de las limitaciones y exclusiones que se establecen en esta Cláusula con respecto a la responsabilidad emanante del dolo o la negligencia por su parte.
8.6 Nada de lo estipulado en la presente Cláusula 8 limitará las obligaciones de pago del Cliente en virtud del Contrato de Venta.
8.7 Conforme a las Cláusulas 8.5 y 8.7, la responsabilidad total del Proveedor ante el Cliente no superará el precio de compra total de los Productos indicado en el Pedido.
8.9 Conforme a las Cláusulas 8.5 y 8.7, los siguientes tipos de pérdida quedan íntegramente excluidos: lucro cesante, pérdida de contratos o Contratos de Venta, pérdida del ahorro previsto, pérdida de la posibilidad de utilizar o corrupción de aplicaciones informáticas, datos o información, pérdida de fondo de comercio o daños al mismo, o pérdidas consecuenciales indirectas. El Proveedor no asumirá en ningún caso responsabilidad alguna ante el Cliente, ya sea en virtud del Contrato de Venta, la responsabilidad civil extracontractual (negligencia incluida), el incumplimiento del deber legal u otro motivo, ante el lucro cesante o los daños indirectos consecuenciales, derivados del, o vinculados al, Contrato de Venta.
8.10 La Cláusula 8 seguirá siendo de aplicación una vez resuelto el Contrato.

9. RESOLUCIÓN

9.1 Sin que ello limite el resto de derechos y recursos de los que dispone, el Proveedor podrá resolver el Contrato de Venta con efecto inmediato comunicando su intención al Cliente si: (i) el Cliente comete un incumplimiento sustancial del Contrato de Venta y, en caso de que dicho incumplimiento pueda subsanarse, no lo remedia en el plazo de treinta (30) días desde la fecha en la que se le haya instado por escrito a hacerlo; (ii) el Cliente incumple repetidamente alguna de las condiciones del Contrato de Venta de tal forma que se justifique razonablemente la opinión de que su conducta no es coherente con el hecho de que tenga intención o capacidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Venta; (iii) el Cliente lleva a cabo actos o medidas en relación con la presentación del concurso de acreedores o la celebración de un acuerdo de liquidación provisional, o cualesquiera compromisos o pactos con sus acreedores (salvo si estos tienen que ver con una reestructuración solvente), su liquidación (ya sea voluntaria o por orden de un juzgado), la designación de un liquidador para cualquier parte de su activo o el cese de la actividad, o, de tomarse esta medida en otra jurisdicción, en relación con procedimientos análogos en la jurisdicción de que se trate; (iv) el Cliente suspende, amenaza con suspender, cesa o amenaza con cesar toda su actividad o una parte sustancial de la misma; (v) la situación económica del Cliente se deteriora hasta tal punto que, en opinión del Proveedor, la capacidad del Cliente de cumplir adecuadamente sus obligaciones en el marco del Contrato de Venta se ha puesto en peligro; o (vi) el Cliente no es capaz de abonar un importe adeudado en el marco del Contrato de Venta en la fecha prevista de pago y continúa en mora un mínimo de catorce (14) días desde que se le haya notificado la situación por escrito.
9.2 Sin que ello limite el resto de derechos o recursos de que dispone, el Proveedor podrá suspender el suministro de los Productos en el marco del Contrato de Venta si el Cliente es objeto de cualquiera de los procedimientos mencionados en la Cláusula 9.1, o si el Proveedor cree razonablemente que está a punto de serlo, o si el Cliente impaga cualquier importe adeudado en el marco del Contrato de Venta en la fecha de pago prevista.
9.3 Una vez resuelto el Contrato de Venta por cualquier motivo, el Cliente deberá abonar de inmediato al Proveedor todas las facturas pendientes no abonadas y los correspondientes intereses, y, con respecto a aquellos Productos que se hayan facilitado, pero para los que no se haya emitido factura, el Proveedor deberá emitir una factura, que el Cliente deberá abonar inmediatamente una vez la reciba.
9.4 Una vez resuelto el Contrato de Venta por cualquier motivo, cada una de las partes deberá, de inmediato: (i) devolver a la otra parte todos los equipos, materiales y propiedades que le pertenezcan y que le haya facilitado a ella o a un miembro de su grupo en relación con el suministro y la compra de los Productos; (ii) devolver a la otra parte todos los documentos y materiales (y cualesquiera copias de los mismos) que contengan información confidencial de la otra parte, y dejar de utilizar la Propiedad Intelectual; (iii) borrar toda la información confidencial de la otra parte de sus sistemas informáticos; y (iv) previa petición, certificar por escrito a la otra parte que ha cumplido los requisitos de la presente Cláusula 9.4.
9.5 La resolución o extinción del Contrato de Venta, independientemente de su causa, no afectará a los derechos, recursos, obligaciones o responsabilidades de ninguna de las partes devengadas hasta la fecha de resolución o extinción que existieran en la fecha de resolución o extinción, o con anterioridad a esta, lo que incluye el derecho de solicitar una indemnización por daños y perjuicios con motivo del incumplimiento del Contrato de Venta.
9.6 Las disposiciones del Contrato de Venta que expresa o implícitamente entren en vigor o continúen vigentes el día de la resolución o extinción del Contrato de Venta mantendrán su plena vigencia.

10. FUERZA MAYOR

10.1 La expresión Acontecimiento de Fuerza Mayor hace referencia a cualquier circunstancia que no esté dentro del control razonable de una de las partes, lo que incluye: casos fortuitos, inundaciones, sequías, terremotos u otras catástrofes naturales; epidemias o pandemias, atentados terroristas, guerras civiles, disturbios o malestar social, conflictos bélicos, amenaza o preparativos para iniciar un conflicto bélico, conflictos armados, imposición de sanciones, embargos o ruptura de relaciones diplomáticas; contaminación nuclear, química o biológica, o uso de bombas sónicas; cualquier ley o actuación realizada por parte de cualquier Gobierno o autoridad pública, lo que incluye la imposición de restricciones a la importación/exportación o cuotas, o la prohibición de las mismas; derrumbe de edificios, incendios, explosiones o accidentes; conflictos laborales o comerciales, huelgas, acciones sindicales o cierres patronales (salvo los que afecten a la parte que trate de hacer valer esta cláusula o a empresas de su mismo grupo); incumplimientos por parte de proveedores o subcontratistas (que no sean empresas del mismo grupo de la parte que pretenda hacer valer esta cláusula); cortes de suministros; y pérdidas o enfermedades imprevistas de los cultivos o semillas.
10.2 Siempre y cuando haya cumplido con la Cláusula 10.5, y salvo la Cláusula 10.6, si una parte se ve impedida para cumplir cualquier obligación en virtud del Contrato de Venta con motivo de un Acontecimiento de Fuerza Mayor (la Parte Afectada), no se considerará que la Parte Afectada incumple el Contrato de Venta ni que es responsable de la incapacidad o el retraso a la hora de cumplir dichas obligaciones. El plazo de ejecución de dichas obligaciones deberá ampliarse según corresponda.
10.3 Las correspondientes obligaciones de la otra parte quedarán en suspenso, y se ampliará el plazo de cumplimiento de las mismas, en la misma medida que las de la Parte Afectada.
10.4 La Parte Afectada deberá: (i) tan pronto como sea razonablemente posible tras el inicio del Acontecimiento de Fuerza Mayor, pero en el plazo máximo de catorce (14) días desde su comienzo, notificar a la otra parte por escrito el Acontecimiento de Fuerza Mayor, la fecha en la que haya empezado, su posible o probable duración, y el efecto del Acontecimiento de Fuerza Mayor sobre su capacidad para cumplir cualquiera de sus obligaciones en el marco del Contrato de Venta; y (ii) hacer todos los esfuerzos razonables para reducir el efecto del Acontecimiento de Fuerza Mayor sobre la ejecución de sus obligaciones.
10.5 Si el Acontecimiento de Fuerza Mayor impide el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Parte Afectada durante un periodo ininterrumpido de más de tres (3) meses, la parte que no se vea afectada por el Acontecimiento de Fuerza Mayor podrá resolver el Contrato de Venta comunicando su intención a la Parte Afectada por escrito con treinta (30) días de antelación.
10.6 Ningún Acontecimiento de Fuerza Mayor excusará al Cliente respecto del incumplimiento de sus obligaciones de pago en el marco del Contrato de Venta ni permitirá dicho incumplimiento.

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Todas las ofertas y contratos celebrados entre las partes se regirán conforme a la legislación de los Países Bajos. Queda expresamente excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Cada una de las partes acepta irrevocablemente que los Juzgados y Tribunales de Ámsterdam tendrán jurisdicción exclusiva para ventilar los litigios o reclamaciones que emanen del Contrato de Venta o se vinculen con el mismo, su objeto o su perfección.

 1. AUSLEGUNG

 

 • Begriffsbestimmungen:

Die nachstehenden Begriffe haben die folgende Bedeutung:

Werktag: Ein Wochentag, der kein Samstag oder Sonntag oder ein offizieller Feiertag in den Niederlanden ist.

Bedingungen: Die in diesem Dokument niedergelegten allgemeinen Verkaufsbedingungen in ihrer schriftlich zuzeiten geänderten Fassung.

Kaufvertrag: Der Kaufvertrag über den Warenverkauf und -kauf zwischen dem Lieferanten und dem Kunden, der aus der Bestellung und diesen Bedingungen besteht.

Kunde: Person, Firma oder Unternehmen, die/das dem Lieferanten den Auftrag zum Warenkauf erteilt.

Waren: Die im Kaufvertrag zwischen dem Lieferanten und dem Kunden niedergelegten und vom Lieferanten bereitzustellenden Waren (darunter auch Teillieferungen bzw. Teile davon).

Bestellung: Die Warenbestellung des Kunden erfolgt mittels eines Bestellformulars an den Lieferanten und wird sowohl vom Kunden als auch vom Lieferanten unterzeichnet.

Spezifikation: Jede Spezifikation der Waren, u. a. etwaige Beschreibungen und Qualitätsangaben, die im Kaufvertrag zwischen dem Kunden und dem Lieferanten schriftlich vereinbart wurden.

Lieferant: The Meatless Farm B.V., eingetragen in den Niederlanden unter Nr. 77497929 mit folgender Anschrift: Prinsengracht 583-V, 1016 HT Amsterdam, Niederlande.

 1. VERTRAGSGRUNDLAGE

2.1 Der Lieferant verkauft und der Kunde kauft die Waren laut dem Kaufvertrag, der von den Vertragsparteien unter Ausschluss anderweitiger Bedingungen akzeptiert wird. Abweichungen vom Kaufvertrag sind nur durch schriftliche Vereinbarung der Vertragsparteien gültig.

2.2 Der Kaufvertrag stellt eine Annahme des Kunden dar, Waren gemäß den Bedingungen und der Bestellung zu kaufen.

 1. WAREN

3.1 Bei den Waren handelt es sich um die Produkte gemäß der in der Bestellung beschriebenen Spezifikation.

3.2 Der Lieferant behält sich das Recht vor, die Spezifikation der Waren aufgrund erforderlicher geltender gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften zu ändern.

 1. LIEFERUNG

4.1 Sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, erfolgt die Warenlieferung durch den Lieferanten gemäß Incoterms 2020 „Delivered Duty Paid“ (DDP) an dem in der Bestellung angegebenen oder an einen anderen Bestimmungsort, den die Vertragsparteien zuzeiten schriftlich vereinbaren können. Der Lieferant übernimmt die Verpackungskosten der Waren und organisiert die Warenlieferung an den genannten Bestimmungsort, der mit dem Kunden vereinbart wurde.

4.2 Die angegebenen Liefertermine sind nur ungefähr. Die Zeit der/für die Lieferung ist nicht von entscheidender Bedeutung.

4.3 Lieferverspätungen einer Bestellung berechtigen den Kunden nicht: (i) zur Annahmeverweigerung der gelieferten Bestellung; (ii) zu Schadensersatz; oder (iii) zur Kündigung des Kaufvertrags. Der Lieferant schließt die Haftung für Nichterfüllung oder Verzögerung der Lieferung eines Auftrags aus, soweit diese Nichterfüllung oder Verzögerung auf die Nichterfüllung der vertragsgemäßen Verpflichtungen des Kunden zurückzuführen sind.

4.4 Der Lieferant ist berechtigt, Warenteillieferungen auszuliefern.

 1. QUALITÄT

5.1 Der Lieferant garantiert, dass die vertragsgemäß gelieferten Waren (i) in allen wesentlichen Aspekten mit der Beschreibung und den etwaigen geltenden Spezifikationen übereinstimmen sowie (ii) einer zufriedenstellenden Qualität entsprechen.

5.2 Der Lieferant übernimmt bei der Nichteinhaltung der in Klausel 5.1 niedergelegten Garantie in den folgenden Fällen keine Haftung für die Waren, wenn: (i) der Kunde die Waren nach der Mitteilung gemäß Klausel 5.2 weiter nutzt; (ii) der Mangel aufgrund der Nichtbefolgung der Anweisungen des Lieferanten zur Lagerung, Verwendung und Erhaltung der Waren entsteht, oder (falls keine Anweisungen erteilt wurden), wenn der Kunde es unterlässt, sich diesbezüglich an die gute branchenübliche Verfahrensweise zu halten; (ii) der Mangel entsteht, weil der Lieferant die vom Kunden gelieferte Spezifikation befolgte; (iii) der Kunde ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten Änderungen oder Ergänzungen am Design, an der Konstruktion oder an der Spezifikation der Waren vornimmt; (iv) der Mangel durch vorsätzliche Beschädigung, Fahrlässigkeit oder anormale Lagerbedingungen oder Verwendung entsteht; oder (v) die Waren aufgrund von Änderungen, die vorgenommen wurden, um sicherzustellen, dass sie die geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen erfüllen, von ihrer Beschreibung oder der Spezifikation abweichen.

5.3 Nach Wareneingang ist der Kunde zur Überprüfung der Waren auf Schäden verpflichtet. Dem Lieferanten sind Schäden innerhalb von zehn (10) Werktagen zu melden. Wenn der Kunde die Waren ablehnt, wird der Lieferant nach seiner Wahl die mangelhaften/nicht konformen Waren ersetzen oder den Preis der mangelhaften/nicht konformen Waren zurückerstatten. Nach der Behebung der Mängel haftet der Lieferant dem Kunden gegenüber nicht mehr für abgelehnte Waren, die nicht den Bestimmungen der Klauseln 5.1 und/oder 5.2 entsprechen.

5.4 Wenn der Kunde Gegenstand einer Aufforderung, eines Gerichtsbeschlusses oder einer anderen Anweisung einer Regierungs- oder Aufsichtsbehörde ist, Waren vom Markt zu nehmen (Rückrufmitteilung), muss er den Lieferanten unverzüglich schriftlich unter Beifügung einer Kopie der Rückrufmitteilung informieren.

5.5 Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, darf der Kunde keine Rückrufe oder Rücknahmen ohne die schriftliche Zustimmung des Lieferanten vornehmen, und auch dann nur unter strikter Einhaltung der schriftlichen Anweisungen des Lieferanten über das Verfahren zur Durchführung der Rücknahme.

 1. EIGENTUM UND RISIKO

6.1 Nach Abschluss der Lieferung geht gemäß Klausel 4 oben das Risiko an und die Verlust- und Schadenshaftung für die Waren auf den Kunden über.

6.2 Das Eigentum der Waren geht erst dann auf den Kunden über, wenn der Lieferant die gesamte Zahlung für die Waren erhalten hat (in bar oder frei verfügbaren Mitteln).

6.3 Der Kunde darf die Waren im üblichen Geschäftsbetrieb weiterverkaufen oder verwenden (jedoch nicht anderweitig), ehe der Lieferant die Zahlung für die Waren erhält.

 1. PREIS UND ZAHLUNG

7.1 Der Preis der Waren ist im Kaufvertrag niedergelegt.

7.2 Der Preis der Waren versteht sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt.). Gegebenenfalls ist der Kunde auch verpflichtet, dem Lieferanten zusätzliche Beträge im Hinblick auf die Mehrwertsteuer zu zahlen, die für die Warenlieferung zum geltenden Satz anfällt.

7.3 Der Kunde ist verpflichtet, jede vom Lieferanten vorgelegte Rechnung innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Rechnungsdatum vollständig und in frei verfügbaren Mitteln zu begleichen. Die Zahlung erfolgt auf die vom Lieferanten zuzeiten schriftlich mitgeteilte Kontoverbindung, und die Zahlungsfrist ist ein wesentlicher Bestandteil des Kaufvertrags.

7.4 Wenn der Kunde eine dem Lieferanten vertragsgemäße geschuldete Zahlung nicht bis zum Fälligkeitsdatum leistet, hat der Kunde – ohne Einschränkung der Rechtsmittel des Lieferanten – den überfälligen Betrag zusammen mit den für Handelsgeschäfte geltenden niederländischen gesetzlichen Zinsen von 6 % auf den überfälligen Betrag ab dem Fälligkeitsdatum bis zur Zahlung des überfälligen Betrags zu begleichen.

7.5 Alle vertragsgemäß fälligen Beträge sind vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen vom Kunden ohne Aufrechnung, Gegenforderung, Abzug oder Einbehalt in voller Höhe zu begleichen. Der Lieferant kann jederzeit, ohne Einschränkung anderer ihm zustehender Rechte oder Rechtsbehelfe, einen ihm vom Kunden geschuldeten Betrag mit einem vom Lieferanten zu zahlenden Betrag verrechnen.

 1. HAFTUNG UND SCHADLOSHALTUNG

8.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Klausel 8.2 stellt der Lieferant den Kunden von allen Verbindlichkeiten, Kosten, Ausgaben, Schäden und Verlusten frei, die dem Kunden aus oder im Zusammenhang mit Ansprüchen entstehen, die gegen den Kunden wegen tatsächlicher oder angeblicher Verletzung von geistigen Eigentumsrechten Dritter aus oder im Zusammenhang mit der Lieferung oder Nutzung der Waren geltend gemacht werden.

 • Wenn ein Dritter einen Schadensersatzanspruch gegen den Kunden erhebt oder die Absicht anmeldet, einen Schadensersatzanspruch gegen den Kunden zu erheben, bei dem angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass er zu einer Haftung nach Klausel 8.1 der Bedingungen vorgesehenen Schadloshaltung (Schadensersatzanspruch) führt: (i) muss der Kunde dem Lieferanten so bald wie möglich eine schriftliche Mitteilung über den Schadensersatzanspruch erteilen, in der dessen Art angemessenerweise angegeben wird; (ii) darf der Kunde ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten kein Haftungsanerkenntnis, keine Vereinbarung und keinen Vergleich in Bezug auf den Schadensersatzanspruch schließen; (iii) muss der Kunde dem Lieferanten und/oder seinen professionellen Beratern zu angemessenen Zeiten (nach angemessener Vorankündigung) Zugang zu seinen Geschäftsräumen und seinen leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern, Bevollmächtigten, Vertretern oder Beratern sowie zu allen relevanten Vermögenswerten, Konten, Dokumenten und Aufzeichnungen gewähren, die sich in der Verfügungsgewalt oder unter der Kontrolle des Kunden befinden, um es dem Lieferanten und/oder seinen professionellen Beratern zu ermöglichen, diese zu untersuchen und/oder Kopien anzufertigen (auf Kosten des Lieferanten, um den Schadensersatzanspruch zu beurteilen); und (iv) wird davon ausgegangen, dass der Kunde dem Lieferanten die alleinige Befugnis erteilt hat, den Schadensersatzanspruch zu vermeiden, anzufechten, zu vergleichen oder zu verteidigen.
 • Klausel 8 schränkt die allgemeine gesetzliche Verpflichtung des Kunden nicht ein, einen Schaden zu mindern, den er infolge eines Ereignisses erleidet, das eventuell zu einem Schadensersatzanspruch gemäß Schadloshaltung nach Klausel 8.1 führen kann.
 • Die Haftungsbeschränkungen in dieser Klausel 8 gelten für jede Haftung, die sich aus oder in Verbindung mit dem Kaufvertrag ergibt, einschließlich der Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), falscher Darstellung, Rückgabe oder anderweitig.
 • Keine Vertragspartei kann sich auf die in dieser Klausel niedergelegten Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse berufen, wenn die Haftung auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen ist.
 • Die Klausel 8 schränkt die vertragsgemäße Zahlungsverpflichtung des Kunden nicht ein.
 • Vorbehaltlich Klausel 8.5 und 8.7 übersteigt die vollständige Haftung des Lieferanten nicht den Gesamtpreis der Waren wie aus der Bestellung ersichtlich.

8.9 Vorbehaltlich Klausel 8.5 und Klausel 8.7 sind die folgenden Verluste vollständig ausgeschlossen: Gewinneinbußen, Umsatz- oder Geschäftsverluste, Verlust von Verträgen oder Verkaufsvereinbarungen, Verlust von erwarteten Einsparungen, Nutzungsausfall oder Beschädigung von Software, Daten oder Informationen; Verlust oder Beschädigung des Firmenwerts und/oder indirekte oder Folgeschäden. Im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag haftet der Lieferant unter keinen Umständen gegenüber dem Kunden für Gewinneinbußen oder für indirekte oder Folgeschäden, sei es aufgrund eines Kaufvertrags, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), einer Verletzung gesetzlicher Pflichten oder aus anderen Gründen.

8.10 Klausel 8 bleibt auch nach Kaufvertragskündigung weiter bestehen.

 

 

 1. KÜNDIGUNG

9.1 Ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte oder Rechtsmittel kann der Lieferant den Kaufvertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an den Kunden kündigen, wenn: (i) der Kunde einen wesentlichen Verstoß gegen den Kaufvertrag begeht und, falls ein solcher Verstoß behebbar ist, ihn nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach schriftlicher Aufforderung behebt; (ii) der Kunde wiederholt gegen eine der Bestimmungen des Kaufvertrags in einer Weise verstößt, die die Auffassung rechtfertigt, dass sein Verhalten nicht mit der Absicht oder Fähigkeit vereinbar ist, die Bestimmungen des Kaufvertrags zu erfüllen; (iii) der Kunde Schritte oder Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens, einer vorläufigen Liquidation oder eines Vergleichs oder einer Vereinbarung mit seinen Gläubigern (außer im Zusammenhang mit einer solventen Restrukturierung), einer (freiwilligen oder gerichtlich angeordneten) Liquidation, der Einsetzung eines Konkursverwalters für seine Vermögenswerte oder der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit unternimmt oder, falls der Schritt oder die Maßnahme in einer anderen Rechtsordnung erfolgt, im Zusammenhang mit einem vergleichbaren Verfahren in der betreffenden Rechtsordnung; (iv) der Kunde seine Geschäftstätigkeit ganz oder zu einem wesentlichen Teil einstellt oder einzustellen droht; (v) sich die finanzielle Lage des Kunden derart verschlechtert, dass nach Ansicht des Lieferanten die Fähigkeit des Kunden, seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag angemessen zu erfüllen, gefährdet ist; oder (vi) der Kunde einen vertragsgemäß fälligen Betrag zum Fälligkeitstermin nicht bezahlt und mindestens vierzehn (14) Tage nach schriftlicher Benachrichtigung in Verzug bleibt.

9.2 Der Lieferant kann ohne Einschränkung seiner sonstigen Rechte oder Rechtsmittel die vertragsgemäße Warenlieferung aussetzen, wenn beim Kunden eines der in Ziffer 9.1 aufgeführten Ereignisse eintritt oder der Lieferant angemessenerweise davon ausgeht, dass beim Kunden eines dieser Ereignisse eintreten wird, oder wenn der Kunde einen vertragsgemäß fälligen Betrag nicht zum Fälligkeitstermin begleicht.

9.3 Bei Kündigung des Kaufvertrags, ganz gleich aus welchem Grund, hat der Kunde dem Lieferanten unverzüglich alle ausstehenden, unbezahlten Rechnungen und Zinsen zu zahlen; für gelieferte Waren, für die keine Rechnung vorgelegt wurde, hat der Lieferant eine Rechnung vorzulegen, die der Kunde sofort nach Eingang begleicht.

9.4 Ungeachtet des Kündigungsgrundes verpflichtet sich jede Vertragspartei zu Folgendem: (i) alle der anderen Vertragspartei gehörenden Ausrüstungen, Materialien und Gegenstände, die die andere Vertragspartei ihr oder einem Mitglied ihrer Gruppe im Zusammenhang mit der vertragsgemäßen Lieferung und dem Warenkauf zur Verfügung gestellt hat, an die andere Vertragspartei zurückzugeben; (ii) der anderen Vertragspartei alle Unterlagen und Materialien (und alle Kopien) zurückzugeben, die vertrauliche Informationen der anderen Vertragspartei enthalten, und jegliche Nutzung des geistigen Eigentums einzustellen; (iii) alle vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei aus ihren Computersystemen zu löschen; und (iv) der anderen Vertragspartei auf Verlangen schriftlich zu bestätigen, dass sie die Anforderungen dieser Klausel 9.4 erfüllt hat.

9.5 Kündigung oder Ablauf des Kaufvertrags, ungeachtet des Grundes, berühren keine Rechte, Rechtsmittel, Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten der Vertragsparteien, die zum Zeitpunkt der Kündigung oder des Ablaufs entstanden waren, einschließlich des Rechts, Schadensersatz für einen Kaufvertragsverstoß zu verlangen, der zum Zeitpunkt der Kündigung oder des Ablaufs des Kaufvertrags bestand.

9.6 Alle Bestimmungen des Kaufvertrags, die ausdrücklich oder stillschweigend dazu bestimmt sind, bei oder nach Kündigung oder Ablauf des Kaufvertrags in Kraft zu treten oder fortzubestehen, bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam.

 1. HÖHERE GEWALT
 • Höhere Gewalt ist jeder Umstand, der nicht in der zumutbaren Kontrolle einer Vertragspartei liegt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: höhere Gewalt, Überschwemmung, Dürre, Erdbeben oder andere Naturkatastrophen; Epidemie oder Pandemie; Terroranschlag, Bürgerkrieg, Aufruhr oder Unruhen, Krieg, Kriegsdrohung oder Kriegsvorbereitung, bewaffneten Konflikt, Verhängung von Sanktionen, Embargo oder Abbruch der diplomatischen Beziehungen; nukleare, chemische oder biologische Verseuchung oder Überschallknall Gesetze oder Maßnahmen einer Regierung oder Behörde, insbesondere die Auferlegung von Ausfuhr- oder Einfuhrbeschränkungen, -quoten oder -verboten; Gebäudeeinsturz, Feuer, Explosion oder Unfall; Arbeits- oder Handelsstreitigkeiten, Streiks, Arbeitskampfmaßnahmen oder Aussperrungen (außer bei der Vertragspartei, die sich auf diese Klausel berufen will, oder bei Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie diese Vertragspartei); Nichterfüllung durch Lieferanten oder Subunternehmer (außer bei Unternehmen, die derselben Gruppe angehören wie die Vertragspartei, die sich auf diese Klausel berufen will); Unterbrechung oder Ausfall von Versorgungsleistungen; sowie unvorhergesehene Saatgut- oder Ernteausfälle oder Krankheiten.
 • Wenn eine Vertragspartei durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag gehindert wird (betroffene Vertragspartei), verstößt sie nicht gegen den Kaufvertrag oder haftet anderweitig für eine solche Nichterfüllung oder Verzögerung bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen, vorausgesetzt, sie hat, mit Ausnahme von Klausel 10.6, Klausel 10.5 eingehalten. Die Frist zur Erfüllung dieser Verpflichtungen wird dementsprechend verlängert.
 • Die entsprechenden Verpflichtungen der anderen Vertragspartei werden aufgehoben und die Frist für deren Erfüllung verlängert, und zwar in dem Umfang wie der der betroffenen Vertragspartei.
 • Die betroffene Vertragspartei hat: (i) die andere Vertragspartei so bald wie möglich nach Beginn der höheren Gewalt, spätestens jedoch vierzehn (14) Tage nach dessen Beginn, schriftlich über die höhere Gewalt, das Datum des Beginns, deren wahrscheinliche oder mögliche Dauer und die Auswirkungen der höheren Gewalt auf ihre Fähigkeit, ihre Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag zu erfüllen, zu informieren; und (ii) alle zumutbaren Anstrengungen zur Abmilderung der Auswirkungen der höheren Gewalt auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu ergreifen.
 • Wenn höhere Gewalt die betroffene Vertragspartei für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als drei (3) Monaten an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen hindert, kann die Vertragspartei, die nicht von der höheren Gewalt betroffen ist, den Kaufvertrag mit einer Frist von dreißig (30) Werktagen durch schriftliche Mitteilung an die betroffene Vertragspartei kündigen.
 • Höhere Gewalt entschuldigt oder erlaubt es dem Kunden nicht, gegen seine Zahlungsverpflichtungen aus dem Kaufvertrag zu verstoßen.

 

 1. GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Alle Angebote und Verträge zwischen den Vertragsparteien unterliegen niederländischem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen auf Verträge über den internationalen Warenkauf wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Jede Vertragspartei erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die Gerichte von Amsterdam die ausschließliche Zuständigkeit für die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprüchen haben, die sich aus oder in Verbindung mit dem Kaufvertrag oder dessen Gegenstand oder Zustandekommen ergeben.

 1. INTERPRETATION  

 

 • Definitions:
  The terms set out here forth shall have the following meanings:
  Business Day:
   a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in the Netherlands.
  Conditions:  these standard terms and conditions of sale set out in this document as amended from time to time in writing.
  Sales Agreement:  the sales agreement between the Supplier and the Customer for the sale and purchase of the Goods which consists of the Order and these Conditions.
  Customer:  the person, firm or company placing an order to purchase the Goods from the Supplier.
  Goods: the goods (including any instalment or any part of them) set out in a Sales Agreement between the Supplier and the Customer which the Supplier is to supply in accordance with the Sales Agreement.
  Order: the Customer’s order for the Goods to the Supplier, to be made by way of purchase order form and signed by both the Customer and Supplier.
  Specification: any specification for the Goods, including any description and quality, that is agreed in writing within the Sales Agreement by the Customer and the Supplier.
  Supplier:  The Meatless Farm B.V., registered in the Netherlands with registration number  77497929 and whose address is at  Prinsengracht 583-V, 1016 HT Amsterdam the Netherlands.
 1. BASIS OF SALES AGREEMENT

2.1  Supplier shall sell and Customer shall purchase the Goods in accordance with the Sales Agreement which is accepted by the parties to the exclusion of any other terms and conditions. Deviation from the Sales Agreement are only valid if agreed between the parties in writing.
2.2  Sales Agreement constitutes an acceptance by Customer to purchase the Goods in accordance with the Conditions and the Order.

 1. GOODS  

3.1  The Goods are the products to the Specification described in the Order.
3.2  Supplier reserves the right to amend the Specification of the Goods if required by any applicable statutory or regulatory requirements.

 1. DELIVERY

4.1   Unless explicitly agreed otherwise in writing in the Order, delivery of the Goods by Supplier shall be “Delivered Duty Place” (DDP) in accordance with Incoterms 2020 at the location set out in the Order or such other location as the parties may mutually agree in writing from time to time. Supplier is responsible for the costs of packing Goods as well as for arranging the delivery of the goods to the named place agreed with Customer.
4.2  Any delivery dates quoted for delivery are approximate only. Time of /for delivery shall not be of the essence.
4.3  Delays in delivery of an Order shall not entitle the Customer to: (i) refuse to take delivery of the Order; (ii) claim damages; or (iii) terminate the Sales Agreement. Supplier shall have no liability for any failure or delay in delivering an Order to the extent that any failure or delay is caused by the Customer’s failure to comply with its obligations under the Sales Agreement.
4.4  Supplier shall entitled to deliver the sold Goods in partial consignments.

 1. QUALITY

5.1  Supplier warrants that Goods supplied to Customer under the Sales Agreement shall (i) conform in all material respects with their description and any applicable Specification; and (ii) be of satisfactory quality.
5.2   Supplier shall not be liable for the Goods’ failure to comply with the warranty set out in Clause 5.1 in any of the following events: (i) Customer makes any further use of the Goods after giving notice in accordance with Clause 5.2; (ii) the defect arises because Customer failed to follow Supplier’s instructions as to the storage, use and maintenance of the Goods or (if no instructions have been provided), where Customer has failed to adhere to good industry practice regarding the same; (ii) the defect arises as a result of Supplier following Specification supplied by Customer; (iii) Customer makes any alteration or addition to the design, construction or Specification of the Goods without the prior written consent of Supplier; (iv) the defect arises as a result of wilful damage, negligence, or abnormal storage conditions or use; or (v) the Goods differ from their description or the Specification as a result of changes made to ensure they comply with applicable statutory or regulatory requirements.
5.3  Upon receipt of the Goods, the Customer shall be obliged to inspect the Goods for defects. Defects must be reported to Supplier within ten (10) Business Days after delivery. If Customer rejects the Goods, then Supplier shall remedy by, at its option, replacing the defective/non-conforming Goods; or refunding the price of the defective/non-conforming Goods, and once remedied, Supplier shall have no further liability to Customer for any rejected Goods that fail to comply under Clauses 5.1 and/or 5.2.
5.4  If Customer is the subject of a request, court order or other directive of a governmental or regulatory authority to withdraw any Goods from the market (Recall Notice) it shall immediately notify the Supplier in writing enclosing a copy of the Recall Notice.
5.5  Unless required by law, Customer may not undertake any recall or withdrawal without the written permission of the Supplier and only then in strict compliance with Supplier’s written instructions about the process of implementing the withdrawal.

 1. TITLE AND RISK

6.1  The risk in and responsibility for loss of or damage to the Goods shall pass to Customer on completion of delivery per Clause 4 above.
6.2  Title to the Goods shall not pass to the Customer until the Supplier receives payment in full (in cash or cleared funds) for the Goods.
6.3  The Customer may resell or use the Goods in the ordinary course of its business (but not otherwise) before the Supplier receives payment for the Goods.

 1. PRICE AND PAYMENT

7.1  Price of the Goods shall be the price set out in the Sales Agreement.
7.2  Price of the Goods excludes amounts in respect of value added tax (VAT). Where applicable, Customer shall also be liable to pay to the Supplier additional amounts in respect of VAT as are chargeable on the supply of the Goods at the prevailing rate.
7.3  Customer shall pay each invoice submitted by Supplier in full and in cleared funds, within thirty (30) days of the date of the invoice. Payment shall be made to the bank account nominated by the Supplier in writing from time to time and time for payment shall be of the essence of the Sales Agreement.
7.4  If Customer fails to make a payment due to Supplier under the Sales Agreement by the due date, then, without limiting the Supplier’s remedies, Customer shall pay the overdue amount together with the Dutch statutory interest, as applicable to commercial transactions, plus 6 % on the overdue amount from the due date until payment of the overdue amount.
7.5  All amounts due under the Sales Agreement shall be paid in full by the Customer without any set-off, counterclaim, deduction or withholding except as required by law. Supplier may at any time, without limiting any other rights or remedies it may have, set off any amount owing to it by Customer against any amount payable by Supplier.

 1. LIABILITY & INDEMNITY

8.1  Subject to the requirements of Clause 8.2, Supplier shall indemnify Customer against all liabilities, costs, expenses, damages and losses suffered or incurred by Customer arising out of or in connection with any claim made against Customer for actual or alleged infringement of a third party’s intellectual property rights arising out of or in connection with the supply or use of the Goods.

 • If any third party makes a claim, or notifies an intention to make a claim against Customer that may reasonably be considered likely to give rise to a liability under the indemnity provided at Clause 8.1 of the Conditions (Claim), Customer shall: (i) as soon as reasonably practicable, give written notice of the Claim to Supplier, specifying the nature of the Claim in reasonable detail; (ii) not make any admission of liability, agreement or compromise in relation to the Claim without the prior written consent of Supplier; (iii) give Supplier and/or its professional advisers access at reasonable times (on reasonable prior notice) to its premises and its officers, directors, employees, agents, representatives or advisers, and to any relevant assets, accounts, documents and records within the power or control of Customer, to enable Supplier and/or its professional advisers to examine and/or to take copies (at the Supplier’s expense to assess the Claim); and (iv) be deemed to have given Supplier sole authority to avoid, dispute, compromise or defend the Claim.
 • Nothing in this Clause 8 shall restrict or limit the Customer’s general obligation at law to mitigate a loss it may suffer or incur as a result of an event that may give rise to a claim under the indemnity at Clause 8.1.
 • The restrictions on liability in this Clause 8 apply to every liability arising under or in connection with the Sales Agreement, including liability in contract, tort (including negligence), misrepresentation, restitution or otherwise.
 • Neither party may benefit from the limitations and exclusions set out in this Clause in respect of any liability arising from its intentional default or gross negligence.
 • Nothing in this Clause 8 shall limit the Customer’s payment obligations under the Sales Agreement.
 • Subject to Clause 8.5 and Clause 8.7, the Supplier’s total liability to the Customer shall not exceed the total purchase price of the Goods as stated on the Order.

8.9  Subject to Clause 8.5 and Clause 8.7, the following types of loss are wholly excluded: loss of profits; loss of sales or business; loss of agreements or Sales Agreements; loss of anticipated savings; loss of use or corruption of software, data or information; loss of or damage to goodwill; and/or indirect or consequential loss.  Supplier shall under no circumstances whatsoever be liable to the Customer, whether in Sales Agreement, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for any loss of profit, or any indirect or consequential loss arising under or in connection with the Sales Agreement.

8.10 Clause 8 shall survive termination of the Sales Agreement.

 

 

 1. TERMINATION

9.1  Without limiting its other rights or remedies, Supplier may terminate the Sales Agreement with immediate effect by giving written notice to the Customer if: (i) Customer commits a material breach of the Sales Agreement and, if such a breach is remediable, fails to remedy that breach within thirty (30) days of being notified in writing to do so; (ii) Customer repeatedly breaches any of the terms of the Sales Agreement in such a manner to reasonably justify the opinion that its conduct is inconsistent with it having the intention or ability to give effect to the terms of the Sales Agreement; (iii) Customer takes any step or action in connection with its entering administration, provisional liquidation or any composition or arrangement with its creditors (other than in relation to a solvent restructuring), being wound up (whether voluntarily or by order of the court), having a receiver appointed to any of its assets or ceasing to carry on business or, if the step or action is taken in another jurisdiction, in connection with any analogous procedure in the relevant jurisdiction;(iv) Customer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to cease to carry on all or a substantial part of its business; (v) Customer’s financial position deteriorates to such an extent that in Supplier’s opinion the Customer’s capability to adequately fulfil its obligations under the Sales Agreement has been placed in jeopardy; or (vi) Customer fails to pay any amount due under the Sales Agreement on the due date for payment and remains in default not less than fourteen (14) days after being notified in writing.
9.2  Without limiting its other rights or remedies, Supplier may suspend provision of the Goods under the Sales Agreement, if the Customer becomes subject to any of the events listed in Clause 9.1 or Supplier reasonably believes that the Customer is about to become subject to any of them, or if the Customer fails to pay any amount due under the Sales Agreement on the due date for payment.
9.3  On termination of the Sales Agreement for any reason, Customer shall immediately pay to the Supplier all of Supplier’s outstanding unpaid invoices and interest and, in respect of Goods supplied but for which no invoice has been submitted, Supplier shall submit an invoice, which shall be payable by Customer immediately on receipt.
9.4  On termination of the Sales Agreement for any reason, each party shall promptly: (i) return to the other party all equipment, materials and property belonging to the other party that the other party had supplied to it or a member of its group in connection with the supply and purchase of the Goods under the Sales Agreement; (ii) return to the other party all documents and materials (and any copies) containing the other party’s confidential information and cease any use of the Intellectual Property; (iii) erase all the other party’s confidential information from its computer systems; and (iv) on request, certify in writing to the other party that it has complied with the requirements of this Clause 9.4.
9.5  Termination or expiry of the Sales Agreement, however arising, shall not affect any of the parties’ rights, remedies, obligations or liabilities that have accrued as at termination or expiry, including the right to claim damages in respect of any breach of the Sales Agreement which existed at or before the date of termination or expiry.
9.6  Any provision of the Sales Agreement that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after termination or expiry of the Sales Agreement shall remain in full force and effect.

 1. FORCE MAJEURE
 • Force Majeure Event means any circumstance not in a party’s reasonable control including, without limitation: acts of God, flood, drought, earthquake or other natural disaster; epidemic or pandemic; terrorist attack, civil war, civil commotion or riots, war, threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, or breaking off of diplomatic relations; nuclear, chemical or biological contamination, or sonic boom; any law or any action taken by a government or public authority, including without limitation imposing an export or import restriction, quota or prohibition; collapse of buildings, fire, explosion or accident; any labour or trade dispute, strikes, industrial action or lockouts (other than in each case by the party seeking to rely on this clause, or companies in the same group as that party); non-performance by suppliers or subcontractors (other than by companies in the same group as the party seeking to rely on this clause); interruption or failure of utility service; and unforeseen seed or crop failure or disease.
 • Provided it has complied with Clause 10.5 and save for Clause 10.6, if a party is prevented from performing any of its obligations under the Sales Agreement by a Force Majeure Event (Affected Party), the Affected Party shall not be in breach of the Sales Agreement or otherwise liable for any such failure or delay in the performance of such obligations. The time for performance of such obligations shall be extended accordingly.
 • The corresponding obligations of the other party will be suspended, and it’s time for performance of such obligations extended, to the same extent as those of the Affected Party.
 • The Affected Party shall: (i) as soon as reasonably practicable after the start of the Force Majeure Event but no later than fourteen (14) days from its start, notify the other party in writing of the Force Majeure Event, the date on which it started, its likely or potential duration, and the effect of the Force Majeure Event on its ability to perform any of its obligations under the Sales Agreement; and (ii) use all reasonable endeavors to mitigate the effect of the Force Majeure Event on the performance of its obligations.
 • If the Force Majeure Event prevents the Affected Party’s performance of its obligations for a continuous period of more than three (3) months, the party not affected by the Force Majeure Event may terminate the Sales Agreement by giving thirty (30) written notice to the Affected Party.
 • No Force Majeure Event will excuse or permit the Customer to be in breach of their payment obligations under the Sales Agreement.

 

 1. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

All offers and agreements between the parties shall be governed by the laws of The Netherlands. Application of the United Nations Conventions United on Contracts for the International Sale of Goods is hereby expressly excluded. Each party irrevocably agrees that the courts of Amsterdam shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with the Sales Agreement or their subject matter or formation.